Kulinarne rarytasy prosto z Ustki

Kulinarne rarytasy prosto z Ustki

Śledzie o niepowtarzalnym i niezapomnianym smaku, Krówka Ustecka która wręcz rozpływa się w ustach, czy słodkie ciastka w kształcie usteckiej syrenki – te wszystkie regionalne smaki można znaleźć w Centrum Informacji Turystycznej w Ustce.

To wła­śnie tam Lokalna Orga­ni­za­cja Tury­styczna „Ustka i Zie­mia Słup­ska” pro­muje lokalne, ustec­kie wyroby.

Śle­dzie w róż­nej postaci i smaku to pomysł pań­stwa Świą­tek z Ustki, któ­rzy stwo­rzyli Manu­fak­turę Fish Party. To sklep i manu­fak­tura, w któ­rej można kupić gotowe wyroby ze świe­żych śle­dzi zło­wio­nych na kutrze nale­żą­cym do Pań­stwa Świą­tek. Pro­dukty przy­go­to­wy­wane są sta­ran­nie, z pasją, w opar­ciu o natu­ralne i świeże. Sekret nie­spo­ty­ka­nego smaku potraw tkwi przede wszyst­kim w wyko­rzy­sty­wa­niu naj­śwież­szych pro­duk­tów. Ręczny pro­ces wytwa­rza­nia żyw­no­ści spra­wia, że każde opa­ko­wa­nie staje się wyjąt­ko­wym, a także ide­al­nie przy­go­to­wa­nym posił­kiem.

Kolej­nym hitem jest Krówka Ustecka pro­du­ko­wana przez Pań­stwo Jaku­biak. Krówkę, która pro­du­ko­wana jest w smaku tra­dy­cyj­nym, cze­ko­la­do­wym, kawo­wym, z seza­mem, orze­chami wło­skimi czy mig­da­łami możemy kupić bez­po­śred­nio w kawiarni Mistral w Ustce, Cen­trum Infor­ma­cji Tury­stycz­nej oraz w skle­pie inter­ne­to­wym www.krow­kau­stecka.pl.
Tajem­nica krówki tkwi w sekret­nym prze­pi­sie i nie­za­po­mnia­nym smaku. Krówka Ustecka to ide­alny pomysł na super pre­zent, doda­tek do bizne­so­wego spo­tka­nia, czy też chwila kuli­nar­nej roz­ko­szy pod­czas spo­tka­nia przy kawie w Cafe Mistral w Ustce.

Naj­now­szym pomy­słem ustec­kich gastro­no­mi­ków jest kru­che ciastko w kształ­cie Ustec­kiej Syrenki. Pomy­sło­dawcą i pro­du­cen­tem jest rodzina Pań­stwa Nagór­nych, któ­rzy pro­wa­dzą Her­ba­ciar­nię i Winiar­nię w Ustce. Ciastka są pie­czone w pie­karni-cukierni „Jacek Pla­cek”. Każde z nich robione jest ręcz­nie. Kształt syrenki odle­wany jest w for­mie, ale póź­niej jej ele­menty są już wyko­ny­wane ręcz­nie. Na każde ciastko pie­karnik potrze­buje około 2,5 minuty. Dzięki temu każda syrenka jest uni­ka­towa. Syrenkę Ustecką można również kupić w restauracji "Pod Dębem". 

Hubert Biernd­gar­ski
fot. H. Biernd­gar­ski