Strefa płatnego parkowania w Ustce w 2017 roku.

Strefa płatnego parkowania w Ustce

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od dnia 16 czerwca br. (piątek) zaczyna obowiązywać w Ustce strefa płatnego parkowania.

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej. Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnych parkingów przy ulicach Słupskiej i Rybackiej.

Strefa płatnego parkowania

Okres obowiązywania strefy: 16.06.2017r. - 15.09.2017r.
Pobór opłat: poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 21.00.
Biuro: ul. Słowiańska 12 w Ustce; czynne w godz. 9:00 - 17:00,
od poniedziałku do piątku.
Obszar strefy
OBSZAR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA USTKA OBEJMUJE:
ul. Zaruskiego,
ul. Żeromskiego (od ul. Chopina do ul. Limanowskiego),
ul. Mickiewicza (od ul. Żeromskiego do ul. Leśnej),
ul. Leśna (od ul. Wczasowej do ul. Chopina),
ul. Wczasowa
ul. Kopernika ( od ul. Chopina do ul. 9-go Marca),
ul. 9-go Marca,
Plac Wolności,
ul. Piłsudskiego
ul. Kościuszki (od Pl. Wolności do ul. Leśnej),
ul. Kilińskiego (od Pl. Wolności do ul. Słowiańskiej),
ul. Beniowskiego parkowanie prawostronne (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza),
ul.Marynarki Polskiej (od budynku przy ul. Marynarki Polskiej 84 do ul. Kosynierów) i parking przy ul. Marynarki Polskiej 47 (poczta)
ul. Kaszubska (od. ul. Marynarki Polskiej do Bulwaru Portowego),
Stawki opłat
Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych wynoszą:
1) za parkowanie do 30 minut - 0,5 zł;
2) za pierwszą godzinę parkowania - 3,0 zł;
3) za drugą godzinę parkowania - 3,5 zł;
4) za trzecią godzinę parkowania - 4,0 zł;
5) za każdą kolejną godzinę parkowania - 3,0 zł;
6) opłata dzienna za jeden dzień parkowania – 15,00 zł
7) miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 150 zł;
8) miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP 300 zł;
9) miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym, oznaczonym znakiem D-18 (tzw. "koperta") -500 zł.
Abonamenty
Możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie na jeden pojazd samochodowy przysługuje Mieszkańcowi SPP będącego właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej.
Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu musi być zameldowana w Ustce na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP, bądź prowadzić działalność gospodarczą w obszarze strefy oraz nieruchomościach przylegających do jej granic.
Przy składaniu wniosku o uzyskanie abonamentu należy przedstawić:
1) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
2) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP lub dokument informujący o prowadzonej działalności gospodarczej, wydane przez właściwy organ,
3) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament,
4) dokument potwierdzający formę władania pojazdem samochodowym w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu,
5) wnioski należy składać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.
Opłaty dodatkowe
Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. W przypadku gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do dwóch dni roboczych od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa obniżona jest do wysokości 25 zł.
wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa jest obniżona i wynosi 25 zł.
Opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad czas opłacony - uiszcza się w gotówce w Biurze SPP lub opłaty te mogą być wpłacone na konto bankowe wskazane na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.
Opłata dodatkowa podlega anulowaniu przez pracowników Biura SPP w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia w przypadku okazania:
1) biletu parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu,
2) ważnej karty abonamentowej,
3) ważnego identyfikatora zwalniającego z opłat, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. "kopercie".
4) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. "kopercie".
4. Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).
Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:
1) pojazdów opisanych w art. 13 ust. 3 ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1264):
a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
b) zarządów dróg,
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną tak stanowi,
d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
e) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
2) pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej i zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. "kopertach").
3) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:
a) Straży Miejskiej w Ustce,
b) Urzędu Miasta w Ustce,
c) "WODOCIĄGI USTKA" Sp. z o. o. - pogotowie wodno-kanalizacyjne,
d) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" Sp. z o. o. - pogotowie ciepłownicze,
e) ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o., ENERGA-OPERATOR S.A. - pogotowie energetyczne,
f) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. - pogotowie gazowe,
g) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., - nadzoru i pogotowia,
h) pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej, działającego na zlecenie zarządu drogi,
i) pojazdów podmiotów gospodarczych, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta lub którym wydano decyzję o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym,
4) pojazdów, na które zarządca drogi wydał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, przedmiotowe miejsca są wyłączone z ogólnodostępnych miejsc postojowych.
5) kierujących motocyklami,
6) pracowników Centrum Pomocy Rodzinie w mieście Ustka podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi.
7) pojazdów osób dowożących dzieci do Przedszkola Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 2, Przedszkola Nr 2 przy ul. St. Żeromskiego 13 oraz Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Marynarki Polskiej 83 w godzinach od 14.00 do 17.00 zaopatrzonych w identyfikator zwalniający z opłat wydany przez ww. instytucję. Identyfikator zwalniający z opłat umożliwia bezpłatny postój tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. "kopertach").

Uchwała Rady Miasta w sprawie strefy płatnego parkowania