Walne Zebranie Członków LOT

Walne Zebranie

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”, które odbędzie się dnia 29 marca 2012 r., godz. 17:00 (ewentualny drugi termin o godz. 17:30) w  Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w Ustce.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków LOT „Ustka i Ziemia Słupska”
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków LOT „Ustka i Ziemia Słupska”.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7.  Sprawozdanie z pracy biura i Zarządu LOT „Ustka i Ziemia Słupska” w 2011 roku.
8. Zatwierdzenie sprawozdań z pracy.
9. Sprawozdanie finansowe.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu.
12.  Zmiany w budżecie na rok 2012. Podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały na temat dzierżawy budynku przy ul. Kosynierów 15 na nową siedzibę LOT-u i Informacji Turystycznej.
14. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu do kwoty 200 tys.zł na utworzenie punktu Informacji Turystycznej oraz upoważnienie Prezesa Zarządu do wydatkowania tej kwoty na w/w cel . Podjęcie uchwały.
15. Zatwierdzenie regulaminu standaryzacji kwater. Podjęcie uchwały.
16.. Wybory uzupełniające do Zarządu.
17. Dyskusja i wolne wnioski.
18. Głosowanie nad wolnymi wnioskami.
19. Zakończenie Walnego Zebrania Członków LOT „Ustka i Ziemia Słupska”