Święto Ryby (Dni Dwumiasta)

fot.Ryszard SAS Nowakowski