Strefa płatnego parkowania w Ustce od 15 czerwca do 15 września

Strefa płatnego parkowania w Ustce

Rada Miasta Ustka podjęła uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Ustka.

Strefa płatnego parkowania

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych parkingów na ul. Słupskiej, Portowej oraz ul. Rybackiej.

Strefa płatnego parkowania:
Okres obowiązywania strefy: 15.06.2023 r. - 15.09.2023 r.
Pobór opłat: poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 21.00.
Biuro SPP: ul. Słowiańska 12, czynne od poniedziałku do piątku w godz.9.00-17.00

tel. do Biura: 882 138 210

Obszar strefy:
OBSZAR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA USTKA OBEJMUJE:
1. ul. Zaruskiego
2. ul. Żeromskiego
3. ul. Mickiewicza
4. ul. Sprzymierzeńców
5. ul. Leśna
6. ul. Wczasowa
7. ul. Pogodna (od. Kopernika do Placu Wolności)
8. Plac Wolności
9. ul. Piłsudskiego
10. ul. Kościuszki
11. ul. Kilińskiego
12. ul. Beniowskiego parkowanie prawostronne (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza)
13. ul. Marynarki Polskiej (od budynku przy ul. Marynarki Polskiej 84 do budynku przy ul. Marynarki Polskiej 45)
14. ul. Kaszubska (od. ul. Marynarki Polskiej do Bulwaru Portowego)
15. ul. Mała
16. ul. Słowiańska
17. ul. Wyszyńskiego
18. ul. Jana z Kolna
Stawki opłat:
Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych wynoszą:
1. za parkowanie do 30 minut - 2,50 zł
2. za pierwszą godzinę parkowania - 5,00 zł
3. za drugą godzinę parkowania - 6,00 zł
4. za trzecią godzinę parkowania - 7,20 zł
5. za każdą kolejną godzinę parkowania - 5,00 zł
6. opłata dzienna za jeden dzień parkowania - 50,00 zł
7. miesięczny abonament dla mieszkańca SPP, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 40 zł
8. 3 miesięczny abonament dla mieszkańca SPP, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 100 zł
9. miesięczny abonament dla mieszkańca SPP, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 160 zł
10. miesięczny abonament dla mieszkańca Ustki, posiadającego Ustecką Kartę Mieszkańca, na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 80 zł
11. miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 240 zł
12. miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 450 zł
13. miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym - 1500 zł nabywca abonamentu zobowiązany jest na własny koszt tymczasowo oznakować miejsce parkingowe znakiem poziomym tj. taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno - żółtym lub blokadą parkingową a po wygaśnięciu ważności abonamentu przywrócić nawierzchnię parkingu do stanu pierwotnego;
14. miesięczny abonament ECO dla mieszkańca posiadającego pojazd hybrydowy, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu w obszarze całej SPP - 40 zł
15. abonament ECO na 7 kolejnych dni kalendarzowych dla posiadacza pojazdu hybrydowego, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu w obszarze całej SPP - 100 zł
Sposób uiszczenia opłaty za czas postoju:
a. wykupienie biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń inkasująco - rejestrujących (parkomatów),
b. opłacenie postoju w parkomatach przy użyciu kart płatniczych
c. opłacenie postoju przy użyciu telefonu komórkowego wykorzystującego dostępny system płatności mobilnych (aplikacje: moBilet i mPay),
d. wykupienie karty abonamentowej.
Abonamenty:
1. Możliwość wykupienia abonamentu dla mieszkańca wyłącznie na jeden pojazd samochodowy, określony nr rejestracyjnym, przysługuje mieszkańcowi SPP lub mieszkańcowi Ustki, będącemu właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej. Przez własność pojazdu rozumie się również samochody osób, posiadających ważną umowę leasingową lub umowę przewłaszczenia z instytucjami kredytowymi.
2. Możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie na jeden pojazd samochodowy, określony nr rejestracyjnym przysługuje osobie będącej właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej.Przez własność pojazdu rozumie się również samochody osób, posiadających ważną umowę leasingową lub umowę przewłaszczenia z instytucjami kredytowymi.
3. Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu dla mieszkańca SPP, musi być zameldowana w Ustce na terenie SPP, na pobyt stały lub czasowy (nie krótszy niż 30 dni).
4. Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu dla mieszkańca Ustki, musi być zameldowana w Ustce, na pobyt stały lub czasowy (nie krótszy niż 30 dni).
5. Przy składaniu wniosku o uzyskanie abonamentu należy przedstawić:
1. dowód osobisty, składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
2. Ustecką Kartę Mieszkańca oraz potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie Ustki (w sytuacji ubiegania się o zakup abonamentu wskazanego w ust. 1 pkt 7,8,9 i 10);
3. dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament;
4. świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE w czasie jego ważności w celu potwierdzenia emisji CO2 (w sytuacji ubiegania się o zakup abonamentu wskazanego w ust. 1 pkt 14) oraz w pkt 15);
5. dokument potwierdzający formę władania pojazdem samochodowym w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu
Wnioski należy składać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.
Opłaty dodatkowe:
1. Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 200 zł z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej.
2. Za nieopłacony postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 200 zł z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. W przypadku, gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do 7 dni od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa obniżona jest do wysokości 100 zł.
Stawka zerowa dla:
1. pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej i zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych zgodnie z pkt 5.2.4. załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.)
2. służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:
• Straży Miejskiej w Ustce;
• WODOCIĄGI USTKA" Sp. z o. o. - pogotowie wodno-kanalizacyjne;
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" Sp. z o. o. - pogotowie ciepłownicze;
• ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o., ENERGA-OPERATOR S.A. - pogotowie energetyczne
• Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. - pogotowie gazowe
• Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.;
• pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej, działającego na zlecenie zarządcy drogi;
• pojazdów podmiotów gospodarczych, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta, wykonującym naprawy, modernizacje i przebudowy infrastruktury technicznej;
3. pojazdów, na które zarządca drogi wydał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, przedmiotowe miejsca są wyłączone z ogólnodostępnych miejsc postojowych;
4. kierujących motocyklami;
5. pracowników Centrum Pomocy Rodzinie w mieście Ustka podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi;
6. pojazdów osób dowożących dzieci do Przedszkola Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 2, Przedszkola Nr 2 przy ul. S. Żeromskiego 13 oraz Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Marynarki Polskiej 83 w godzinach od 14.00 do 17.00 zaopatrzonych w identyfikator zwalniający z opłat wydany przez ww. instytucję. Identyfikator zwalniający z opłat umożliwia bezpłatny postój tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych;
7. pojazdów klientów Poczty Polska S.A. przy ul. Marynarki Polskiej 47 jeden raz w ciągu doby do 20 minut na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych na podstawie pobranego w parkometrze biletu.

Data publikacji:
2024-03-26

Najważniejsze Atrakcje

To warto zobaczyć! Niezależnie od tego, czy jesteś w Ustce na wakacjach, czy zwiedzasz nasze miasto po raz pierwszy, te miejsca z pewnością Cię zainspirują.
Port Ustka
Zależność miejscowości i portu od Słupska zniesiono dopiero w połowie XIX wieku. Już w średniowieczu wokół portu rozwinęła się osada rybacka. Część statków zawijających do Ustki rozładowywano w tutejszym porcie, część zaś kierowano Słupią do Słupska.
Stawek Upiorów
Jedna z największych tajemnic Ustki kryje się w małym, bagiennym jeziorku znajdującym się w zachodniej części Ustki.
Ustecka Syrenka
Dotknięcie syreniej piersi podobno przynosi szczęście. Pomysł budowy pomnika zrodził się w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ustka (dzisiejszy LOT "Ustka i Ziemia Słupska") w 2008 roku.
Plaża i morze w Ustce
Nad polskim morzem, choć nie należy ono do najcieplejszych, wypoczywają tłumy turystów, głównie ze środkowej i południowej Polski.Tak też jest w przypadku Ustki. Latem trzeba się naprawdę natrudzić, by znaleźć na plaży w słoneczny dzień miejsce na kocyk, materac i parawan. Usteckim turystom nie przeszkadza też wiatr
Park Zdrojowy w Ustce
W nowym parku, który na cześć cesarza nazwano Parkiem Wilhelma, wytyczono ścieżki spacerowe i dokonano nasadzeń drzew. W wydanym w 1889 r. w Berlinie podręczniku
Muzeum Bursztynu
Bursztyn Bałtycki, kopalna żywica sprzed 40 mln lat, od wieków znajdowana jest na wybrzeżu Bałtyku. Tzw. "złoto północy" jest cenionym materiałem ozdobnym, z którego wykonywano ozdoby, figurki i amulety.
Usteckie bunkry i fortyfikacje
Jeżeli interesuje Was wojenna historia Pomorza. Ciekawią tajemnice powojennych bunkrów i zagadki Ustki, to nie możecie przegapić jednej z największych atrakcji naszego miasta tajemniczych bunkrów zwanych Baterią Blüchera.
Promenada Nadmorska w Ustce
Jedna z najpiękniejszych na Pomorzu promenad biegnie szczytem przymorskiej wydmy na odcinku ponad 1100 m od wschodniego falochronu portowego po, graniczną dawniej, uliczkę, noszącą dziś nazwę Traktu Solidarności.