I Słupski Bieg Charytatywny na Rzecz Zwierząt

?Pobiegniesz -Pomożesz!?

Od wielu lat październik jest Miesiącem Dobroci dla Zwierząt.

4 października został ustanowiony w 1931 roku jako Światowy Dzień Zwierząt na konwencji ekologicznej we Florencji.

27 października 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia w naszym kraju Dnia Zwierząt  w dniu 4 października.

4 km na 4 października – trasę o takim dystansie z okazji Dnia Zwierząt pokonają biegacze I Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt „Pobiegniesz -Pomożesz!”, który odbędzie  się w dniu 12 października 2013 r. o godz. 13.00.

Trasa biegu o długości 4 km przebiegała będzie od STARTU przy bramie stadionu – ul. Madalińskiego przez  Lasek Północny – ul. Madalińskiego do okrążenia bieżni stadionu, gdzie znajdować się będzie META.

Zapisów na bieg można dokonać do dnia 11 października  2013 r. w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku ul. Sienkiewicza 19 II p. i w Informacji Turystycznej Agencja Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 8 w godz. 10. – 16.00 oraz w dniu 12 października 2013 roku w godz. 11.00 – 12.00 podczas Słupskiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych na stoisku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz w Biurze Biegu przy stadionie 650 –lecia ul. Madalińskiego 1.

Grupa osób, w skład której weszli przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Słupsku podjęła inicjatywę zorganizowania Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt „Pobiegniesz - Pomożesz!”.

Nawiązuje on swoją nazwą do idei solidarności i społecznej odpowiedzialności człowieka za los zwierząt.

W roku 2012 TOZ pozyskał dzięki ofiarności społeczeństwa kwotę 16. 037,28 zł ze zbiórek publicznych oraz 21. 769,70 z 1 %.

Wszystkie te środki zostały wydatkowane na pomoc zwierzętom – sterylizacja i leczenie 33.732,50. Kwota 4074,48 zł, która przeszła na 2013 rok została już wykorzystana na ten sam cel.

Pod naszą opieką na co dzień pozostaje 89 psów i około 50 kotów. Są to zwierzęta przeważnie na wsiach, gdzie pomagamy ich właścicielom, którzy ze względu na bardzo trudną sytuację finansową nie są w stanie zapewnić swoim zwierzętom dostatecznej opieki i wyżywienia. Rocznie wolontariusze dostarczają około 700 kg suchej karmy oraz około 4 tony karmy świeżej ( kości, odpady mięsne).

Sterylizacji i leczeniu poddano 137 zwierząt. Do adopcji przekazano 32 psy i 110 kotów.

Współpracujemy z młodzieżą ze szkół, która wspiera nasze działania organizując zbiórki karmy oraz wykonując budy dla psów i kotów. Dotychczas przekazano 8 bud dla psów i 6 dla kotów.

Działania członków i wolontariuszy TOZ – u wymagają systematyczności i ciągłości ze względu na to, że zwierzęta są  istotami żywymi, odczuwającymi głód, ból, strach i cierpienie, tak jak człowiek.

Osoby biorące udział w biegu mają szansę wesprzeć działania Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wykupując cegiełkę o wartości co najmniej 5 zł, jako opłatę startową. Wszystkie środki finansowe uzyskane ze zbiórki publicznej ( sprzedaży cegiełek) zostaną przeznaczone na pomoc zwierzętom- dożywianie, leczenie i sterylizację.

REGULAMIN I SŁUPSKIEGO BIEGU CHARYTATYWNEGO NA RZECZ ZWIERZĄT –
„ POBIEGNIJ – POMOŻESZ!”

I. ORGANIZATORZY I PARTNERZY
1. Organizatorem I SŁUPSKIEGO BIEGU CHARYTATYWNEGO NA RZECZ ZWIERZĄT –
„ POBIEGNIJ – POMOŻESZ!” jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Słupsku. Partnerem biegu jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

II.TERMIN I MIEJSCE
1. I Słupski Bieg Charytatywny na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” odbędzie się w dniu 12 października 2013 roku (sobota).

2. Start nastąpi ze Stadionu 650 – lecia w Słupsku o godz. 13.oo. Wszyscy uczestnicy biegu muszą stawić się najpóźniej 20 minut przed startem.

3. Długość trasy I Słupskiego Biegu Charytatywny na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” wynosi 4 km. Mapka z oznaczoną trasą biegu stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

4. Limit miejsc wynosi 500 osób. O kolejności zgłoszeń decyduje kolejność wykupu ponumerowanych cegiełek o wartości co najmniej 5 zł.

5. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

III.WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W I Słupskim Biegu Charytatywny na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” mogą wziąć udział osoby, które do dnia 12 października 2013 do godz. 12.00 dokonały zgłoszenia – wykupu cegiełki o wartości co najmniej 5 zł i wypełniły formularz zgłoszeniowy.

2. Zapisów na bieg można dokonać do dnia 11 października 2013 r. w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku ul. Sienkiewicza 19 II p. i w Informacji Turystycznej Agencja Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 8 w godz. 10. – 16.00 oraz w dniu 12 października 2013 roku w godz. 11.00 – 12.00 podczas Słupskiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych znajdującym się na stoisku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz w Biurze Biegu przy stadionie 650 –lecia ul. Madalińskiego 1.

3. Rejestracja zawodników i odbiór znaczników startowych odbywać się będzie w dniu 12 października 2013 roku w godz. 11.00 – 12.00 w Biurze Biegu znajdującym się przy stadionie 650 –lecia ul. Madalińskiego 1. Warunkiem odbioru znacznika jest przyniesienie wykupionej cegiełki, która zostanie oderwana wzdłuż perforacji przez Organizatora biegu.

4. Każdy zawodnik deklarujący chęć udziału w I Słupskim Biegu Charytatywnym na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” z chwilą rejestracji oświadcza, że jest zdolny do udziału w I Słupskiem Biegu dla Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !”, a w szczególności że nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału przez niego w tym wydarzeniu. Z chwilą rejestracji, o której mowa powyżej zawodnik oświadcza również, że jest świadomy, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z jego
ustawową odpowiedzialnością jako organizatora imprezy sportowej i podpisze odpowiednie oświadczenie, że jest świadom osobistej odpowiedzialności w przypadku zaistniałych szkód lub nieszczęśliwych wypadków.

5. Organizator nie zapewnia szatni i przechowalni odzieży oraz pryszniców dla uczestników biegu.

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

8. Uczestnicy zezwalają na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora do promowania i reklamowania biegu charytatywnego I Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” Uczestnicy upoważniają Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami. Ponadto zezwalają na rozpowszechnianie swojego wizerunku we wszelkich dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.

9. Warunkiem uczestnictwa w biegu osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda jej rodziców lub opiekunów prawnych.

IV.ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia uczestnictwa dokonuje się poprzez wykup cegiełki oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

2. Za zgłoszenie uważa się kompletne wypełnienie przez uczestnika biegu formularza zgłoszeniowego i wykup cegiełki najpóźniej do godz. 12.00 dnia 12 października 2013 r.

3. Wykup cegiełki jako opłaty startowej wynosi co najmniej 5 zł.

4. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną osobę.

V.KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Impreza ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały jednak nagrody, które zostaną rozlosowane wśród wszystkich zawodników po zakończeniu biegu.

2. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest przedstawienie Organizatorowi cegiełki z numerem startowym, która została po oderwaniu wzdłuż perforacji podczas rejestracji uczestników biegu.

3. Wszyscy zawodnicy którzy ukończą I Słupski Bieg Charytatywny na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Organizator zapewnia uczestnikom, którzy ukończą bieg wodę mineralna i batonik.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników I Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać znacznik startowy zapewniony przez organizatora, przypięty z przodu do koszulki startowej.

3. Znacznik startowy stanowi własność Organizatora biegu i po jego zakończeniu podlega zwrotowi po przekroczeniu linii mety.

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi I Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !”

6. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora.

7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody