Nowa promenada wzdłuż plaży wschodniej w Ustce

Nowa promenada wzdłuż plaży wschodniej w Ustce

Ponad 900 metrów ma nowy ciąg pieszo-rowerowy, który biegnie wzdłuż plaży, od Traktu Solidarności, aż do wschodniej granicy miasta Ustka.

Ścieżka przygotowana jest zarówno do pieszych spacerów jak i wycieczek rowerowych. Przy ścieżkach zamontowano elementy małej architektury: lampy oświetleniowe, ławki, pojemniki na odpady, a także stojaki na rowery. W ramach zadania zbudowano także 200-metrowy dojazd, który połączył ul. Wczasową z wyżej wymienionym ciągiem.
Inwestycja była realizowana w ramach programu „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie”. Inwestycja finansowana jest z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Gminy Miasto Ustka.
Zakres robót:
- ciąg komunikacyjny pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od Traktu Solidarności w kierunku wschodnim do granicy miasta, długość - 900,0m i szerokość zmienna do 4,0m (ok. 3600m²) wraz z oświetleniem parkowym (zainstalować 25 szt. lamp oświetleniowych z oprawami ledowymi);
- ciąg komunikacyjny pieszo - rowerowy na podbudowie o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od w/w ciągu do istniejącej drogi – ul. Wczasowej, z możliwością dojazdu pojazdów uprzywilejowanych, służb komunalnych i obsługi technicznej Urzędu Morskiego, długość - 200,0m i szerokość 8,0m (ok. 1600m²) wraz z oświetleniem parkowym ( zainstalowano 8 szt. lamp oświetleniowych z oprawami ledowymi);
- zamontowano elementy małej architektury: ławki – 15 szt., pojemniki na odpady – 15 szt., stojaki na rowery – 4 kpl. z sześcioma miejscami na rowery;
Wartość robót: 1020 900,00 zł brutto

Zobacz zdjęcia nowej promenady