„Skarby Usteckiej Przyrody”.

Nowe wydawnictwo promocyjne Ustki

To idealna lektura dla wszystkich, którzy chcą poznać najcenniejsze przyrodniczo obszary naszego miasta.

Publikacja przedstawia ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne, które prowadzą do wyjątkowych miejsc. W książce znajdziemy również informacje o pomnikach przyrody oraz zapoznamy się z fauną i florą Ustki. W publikacji opisano także nowo powołany użytek ekologiczny – „Staw Seekenmoore – Stawek Upiorów”.
Publikacja dostępna jest w Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Ul. Marynarki Polskiej 71) lub w wersji elektronicznej: http://www.ustka.pl/uploads/files/PR/skarby5_calosc_male%2031.12.2019.pdf

Publikacja została wydana w ramach projektu „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.